Ứng dụng vi sinh trong xử lý môi trường

Mặc dù vi sinh vật đóng giữ những vai trò khác nhau trong khí quyển, nhưng khả năng xúc tác của VSV trong tự nhiên được cho là rất lớn và nó có thể làm suy giảm các chất ô nhiễm khác nhau và các chất thải gây suy thoái môi trường nghiêm trọng. Sử dụng vi khuẩn trong các hoạt động làm sạch môi trường trở nên có ý nghĩa. Chúng được gọi là “ chống ô nhiễm môi trường” chuyển hóa các chất độc hại và loại bỏ các hợp chất ngoan cố có mặt trong chất gây ô nhiễm.

Xử lý sinh học và phân hủy sinh học là quá trình mà vi khuẩn có thể làm suy giảm và tái chế các phế thải,chất thải gây ra nguy hiểm cho cộng đồng và hệ sinh thái/ môi trường. Thông qua những đối tượng quan trong được tích hợp trong sản phẩm TKS như Pseudomonas sp, nitrobacter, nitrosomonas, b.subtilis, Streptomyces, các vi khuẩn hiếu khí, yếm khí…

Phương pháp này đã được Việt Nam và thế giới công nhận là công nghệ hiệu quả và phục hồi chất lương môi trường của chúng ta để kiểm soát môi trường bền vững.

Hơn nữa, đây là kỹ thuật duy nhất trong phương pháp tiếp cận đa kỷ luật, chẳng hạn như hóa học, vi sinh vật học, địa chất, môi trường khoa học và kỹ thuât, kỹ thuât hóa học, khoa học đất và công nghệ sinh học có liên quan. Do đó, xử lý sinh học kỹ thuật có thể giúp giải quyết vấn đề môi trường phức tạp và vô số các vấn đề khác gây ra bởi các chất gây ô nhiễm môi trường.

Xử lý ô nhiễm môi trường bằng men vi sinh TKS là một quá trình mà vi sinh vật hay các enzyme phân hủy của các chất hữu cơ độc hại thành những chất không độc hại. Thông qua phân hủy sinh học của vi sinh vật, có thể làm giảm đáng kể mùi hôi thối, cenllulose, lipit, protein … trong các hệ thống bãi rác, nhà máy chế biến thủy sản, chế biến tinh bột, thuộc da….